RODO POLITYKA FIRMY

SZANOWNA UŻYTKOWNICZKO, SZANOWNY UŻYTKOWNIKU,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych.
Jako administrator Państwa danych osobowych, firma PPHU M MEBEL Minicki Mariusz z siedzibą 60-376 Poznań, ul. Świt 24a/7, NIP: 779 122 09 30, firma GRUPA MM MARIUSZ MINICKI, AGNIESZKA MINICKA S.C. z siedzibą: 60-376 Poznań, ul. Świt 24a/7 NIP: 7792423687 odpowiedzialnie podchodzimy do problematyki ochrony danych osobowych naszych klientów.

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy stosowane są od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie trzeba się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

W całym Europejskim Obszarze Gospodarczym dochodzi do ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych. Od maja w całej Europie obserwujemy zdecydowane wzmocnienie praw obywateli UE poprzez jednoczesne nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online. Od tego momentu sieć stanie się bardziej przyjazna dla obywateli a podmioty gospodarcze będą miały do spełnienia szereg wymogów, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa obywateli w odniesieniu do danych, które powierzają różnym organizacjom do przetwarzania. My również traktujemy to wyzwanie niezwykle poważnie i zobowiązujemy się do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa..
Naszym celem jest zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych.

 

 

CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)
b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym,

W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:
– przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO),
– przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),
– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań
d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia
f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne,– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy

 

 

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

a) Prawo do sprostowania – Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
b) Prawo do usunięcia danych – Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
d) Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
e) Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

 

 

ZGODA i SKARGA:

Dalsze korzystanie z tej strony jest jednoznaczne z Twoją zgodą na przetwarzanie przez podmioty Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron dostarczanych przez M MEBEL i GRUPA MM w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez podmioty z Grupy MM i Zaufanych. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody opuść tę stronę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Informujemy jednocześnie, iż podmioty z firm M MEBEL i GRUPA MM w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych, w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.